Ekologia w lakiernictwie

Wraz z rozwojem przemysłu i generowaniem przez niego odpadów zrodziła się potrzeba, aby wszelkie niebezpieczne odpady powstające podczas produkcji były odpowiednio zabezpieczane. Zaś jedną z gałęzi rozwoju technologii jest ograniczenie i jak najmniejsze generowanie tychże. Rzeczami, które najbardziej należy ograniczyć w zakładach lakierniczych jest generowanie przez nie: lotnych związków organicznych (LZO, ang. volatile organic compounds VOC), odpadów przemysłowych.

 

Co jest ważne w lakierni z punktu widzenia ekologii i prawa?

Systemy lakiernicze stosowane w przemyśle oraz w motoryzacji muszą spełniać określone normy, dotyczące ich jakości (odporności na działanie warunków atmosferycznych oraz estetycznych). Niestety, każda działalność generuje odpady. Dzięki zastosowaniu naszych destylarek ROS AUTO można oczyścić odpad rozpuszczalnika, który pozostaje po malowaniu pojazdu oraz powstały destylat zużytkować ponownie, chociażby jako produkt służący do czyszczenia użytych narzędzi. Odpady, których nie da się wykorzystać ponownie należy przekazać firmom zajmującym się utylizacją produktów niebezpiecznych.

Lotne zanieczyszczenia w lakierniach

Lotne związki organiczne, które zawarte są w farbach, utwardzaczach, rozpuszczalnikach mają niekorzystny wpływ na środowisko. W związku z tym, aby ograniczyć ich emisję do środowiska, konieczne jest stosowanie produktów i systemów spełniających normy krajowe mówiące o dopuszczalnych wartościach maksymalnych LZO w mieszaninach. Dzięki naszemu laboratorium oraz restrykcyjnym wytycznym stosowanym podczas produkcji posiadamy systemy spełniające te wytyczne. Zastosowanie ich w profesjonalnych kabinach lakierniczych, np. FAF IMPIANTI, które posiadamy w naszej ofercie, pozwala dodatkowo ograniczyć emisję LZO do środowiska.